Logo

Africa de Sud/Poligamie africana

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10073 times
Africa de Sud/Poligamie africana Image

Africa de Sud/Poligamie africana

RO

Sâmbătă, 26 iulie, monarhul Zulu, regele Goodwill Zwelithini s-a căsătorit cu cea de-a şasea soţie în Ulundi, KwaZulu-Natal, Africa de Sud.

Zwelithini, care are 66 de ani, s-a căsătorit cu regina Zola Mafu, 28, într-o ceremonie tradiţională la care au participat mai mult de 10.000 de persoane, printre care preşedintele Jacob Zuma şi Winnie Madikizela-Mandela din Congresul Naţional African. Este raportat că mai mult de 60 de vaci şi zeci de oi au fost sacrificate pentru această ocazie.

Se spune că Mafu nu a devenit mireasă recent. Era elevă la Liceul Sf. Marcu din Mbabane, Swaziland, avea 18 ani, atunci când a fost selectată ca mireasă a regelui. Ea a fost zărită în timp ce participa la Dansul Trestiei Swazi în 2003. Zece ani mai târziu ea a devenit a şasea soţie a regelui.

Cu opt ani înainte de nuntă, Zwelithini a plătit "lobola" (preţul miresei) de 20 de bovine, mai mult cu nouă decât era necesar. Acest lucru nu este ciudat în cultura Zulu, unde relaţiile dintre membrii diferiţi  ai familiei şi alte persoane din clan şi trib, cu privire la căsătorie şi probleme de familie, au fost stabilite cu sute de ani în urmă.

La fel ca cele mai multe nunţi africane, o nuntă Zulu este caracterizată de culori vibrante, muzică şi dans. Tribul Zulu din Africa de Sud, fiind unul dintre cele mai populare şi unul dintre cele mai mari, sărbătoreşte nunţile sale cu fast şi grandoare. În ziua ceremoniei de nuntă Zulu, mireasa este pictată cu desene ocru roşii şi albe pe picioare şi braţe. Pungi de pietricele sunt legate de glezne ei, pentru efectul lor ritmic din timpul dansului. Ea poartă un voal din mărgele şi frunze de smochin răsucite. Franjuri din coadă de bou sunt legate de coate şi genunchi, iar franjuri de păr de capră sunt purtate în jurul gâtului ei. Ea poartă, de asemenea, un cuţit în miniatură, numit o "assagai", care simbolizează fecioria.

În tradiţia Zulu, căsătoria pentru mireasă înseamnă o deconectare de la linia ei ancestrală a naşterii şi o conexiune la filiaţie ancestrală a soţului ei. Aceasta constituie baza concursului de dans ceremonial a nunţii, care arată antagonismul iniţial dintre familia miresei şi familia mirelui. Acest dans este, de obicei punctul culminant al fiecărei ceremonii de nuntă Zulu. De aceea, mireasa are propriul ei dans,  întinzând piciorul cât mai sus, pentru a arată mamei ei că ea este fecioară.

Familia regală Zulu este formată din "monarhul Zulilor din Africa de Sud, regele Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu, consoartele sale, urmaşii legitimi, rudele apropiate şi descendenţii de sex masculin ai străbunicul său, regele Mpande care, ca frate vitreg al lui Zulu Pater Patriae, regele Shaka, a domnit între anii 1840-1872. Politicile şi cuceririle lui Shaka au transformat un mic clan într-unul dintre cele mai influente domenii pre-coloniale din Africa de Sud, actualul ţinut KwaZulu-Natal."

Contrar oricărei gândiri despre un rege Zulu, un om Zulu sau oricare om, că va fi mulţumit cu o soţie, pentru Zuli, practicarea poligamiei nu înseamnă căutarea satisfacţiei sexuale, ci reprezintă poziţia socială, bogăţia şi virilitatea. Prima soţie iniţiază, uneori, căutarea altor neveste, pentru că acestea sunt o formă de ajutor în jurul casei.

Pentru păstrarea ordinii, fiecare soţie are propria colibă, situată în aproape de coliba soţului. Fiecărei soţii îi sunt alocate domenii, turmă şi bucătari numai pentru familia ei. Deci, certurile împotriva poligamiei, mai ales în ceea ce priveşte conflictele interne ale familiei, sunt, de obicei, spălate cu acest aranjament ordonat al vieţii familiei poligame şi avantajul inerent al numărului de membri. Ca întotdeauna, poligamia este un subiect discutabil ca toate celelalte variante ale instituţiilor de căsătorie şi familie.

Autor: Tubonemi – Nigeria
Traducător: Cristina

Sursa foto:ngasanova.livejournal.com
EN

On Saturday July 26, the Zulu monarch, King Goodwill Zwelithini, married his sixth wife in Ulundi, KwaZulu-Natal, South Africa.

Zwelithini, who is 66 years old, married Queen Zola Mafu, 28, in a traditional ceremony attended by more than 10,000 guests, including President Jacob Zuma and the African National Congress stalwart Winnie Madikizela-Mandela.

It is reported that more than 60 cows and scores of sheep were slaughtered for the occasion.
It is reported that Mafu did not become a bride-to-be only recently. She was only a pupil at St Mark\s High School in Mbabane, Swaziland, at the age of 18, when she was selected as the king\s bride. She had been spotted while participating in the 2003 Swazi reed dance. Ten years after she has become the king’s sixth wife.

Eight years before the wedding, Zwelithini had paid ‘lobola’ (bride price) of 20 cattle for Mafu, which was nine more than required. This is not strange in Zulu culture where relationships between various family members and others of the clan and the tribe, with regards to marriage and family matters, have been established hundreds of years ago.

Like most African weddings, a Zulu wedding is characterized by vibrant colors, music and dancing. The Zulu tribe in South Africa, being one of the most popular and one of the largest, celebrates its weddings with pomp and grandeur.  On the day of the actual Zulu wedding ceremony, the bride is decorated with red and white ocher designs on her legs and arms. Bags of pebbles are tied to her ankles, for their rhythmic effect during dancing. She wears a veil made of beads and twisted fig leaves. Oxtail fringes are tied to her elbows and knees and a goat\s hair fringe is worn around her neck. She also carries a miniature knife, called an ‘assagai’, symbolizing her virginity.

In Zulu tradition, marriage for the bride means a disconnection from her ancestral line of birth and a connection to her husband’s ancestral lineage. This forms the basis of the ceremonial wedding dance competition, which shows the initial antagonism between the family of the bride and the family of the groom. This dance is usually the highlight of every Zulu wedding ceremony. Thereafter, the bride does her own dance, where she kicks her leg high in order to show her mother that she is a virgin.

The Zulu Royal family, particularly, consists of “the reigning monarch of the Zulus of South Africa, King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu, his consorts, legitimate descendants, near relatives and male-line descendants of his great-grandfather, King Mpande who, as a half-brother of the Zulu Pater Patriae, King Shaka, reigned from 1840 to 1872. Shaka\s policies and conquests transformed a small clan into one of South Africa\s most influential pre-colonial realms, extending over much of what is now KwaZulu-Natal.”

Contrary to any thinking that a Zulu king, Zulu man, or any man for that matter, will be satisfied with one wife, the practice of polygamy for the Zulus is not all about a search for sexual satisfaction but an indication of a man\s social standing, wealth and virility. The first wife sometimes initiates the acquisition of other wives as they are also a form of help around the house. For orderliness, each wife has her own hut, located in order of standing from the husband\s hut. Each wife is also allocated her own fields, herd and cooks only for her immediate family. So, the queries against polygamy, especially with regards to internal family conflicts, are usually washed away with this orderly arrangement of polygamous family life and the inherent advantage in numbers. As always, it is debatable as all other variants are in the institutions of marriage and family.

Author: Tubonemi – Nigeria

Share it!
Tags: Africa de Sud, poligamie, nunta, rege, mireasa, Zulu


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.