Logo

Africa de Sud/Rinocerii in miscare

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 17591 times
Africa de Sud/Rinocerii in miscare Image

Africa de Sud/Rinocerii in miscare

RO
De obicei mărimea impresionează. Fie că vorbiţi despre un elefant, despre un hipopotam, un crocodil sau un urs, mărimea este primul lucru pe care îl observaţi la ele. Dar să nu uităm nici rinocerii. Mărimea lor este la fel de impresionantă precum numele lor. Rinocerii îşi iau numele din cuvântul grecesc ’rhino’, care înseamnă ’nas’, şi ’ceros’, care înseamnă ’coarne’, şi atât nasul, cât şi cornurile lor sunt uriaşe!

În ciuda mărimii acestor animale, de-a lungul istoriei, omul a vrut mereu ceva de la ele. Colţii elefantului sau pielea crocodilului, numiţi-le cum doriţi. Din cauza aceasta, mereu vor exista braconieri.

Pentru a lupta împotriva braconierilor, rapoartele arată că Parcul Naţional Kruger din Africa de Sud a luat în considerare ideea de a muta câţiva rinoceri departe de rezervaţia naturală.  Ideea este de a muta câţiva rinoceri în alte rezervaţii din ţară. În mod ironic, nu există nicio asigurare că celelalte rezervaţii nu sunt prădate de braconieri.

Raporturile arată că peste 500 de rinoceri au fost ucişi de către braconieri în ţară şi sute dintre aceştia au fost ucişi în parcul Kruger. Aceasta este o mărturie tristă pentru Africa de Sud care găzduieşte cca 70% dintre rinocerii din lume. Vestea bună este că aproape 160 de oameni suspectaţi de braconaj au fost arestaţi în 2014.

La fel cum preţioşii colţi de fildeş ai elefanţilor valorează mult mai mult pe piaţa neagră, braconierii ţintesc coarnele rinocerilor.  Atât colţii elefanţilor, cât şi coarnele rinocerilor sunt în general simbolice, ornamentale şi folosite pentru vindecare în câteva ţări din Asia.

Imaginaţi-vă groaza sud africanilor şi a turiştilor internaţionali dacă s-ar trezi într-o dimineaţă şi ar vedea că numărul rinocerilor a fost redus la doi sau trei! Raporturile arată că ’perioada de gestaţie pentru rinoceri este de la 15 la 16 luni. Înţărcarea apare la aproape 2 ani după naşterea puiului. Mama şi puiul stau împreună 2-3 ani până când următorul pui se naşte. Puii care sunt femele pot sta şi mai mult timp cu mama, formând grupuri mici. Maturitatea sexuală este atinsă la 5-7 ani la femele şi 7-8 ani pentru masculi. Durata de viaţă în condiţii naturale (fără presiunea braconierilor) este până la 35-50 de ani’. Dacă durează 5-7 ani ca un pui să ajungă la maturitatea sexuală şi să înceapă să se reproducă, imaginaţi-vă cât va dura ca parcurile să se umple din nou cu rinoceri, dacă cei care există deja ar fi ucişi de braconieri. 

Disperarea braconierilor care au fost arestaţi s-a văzut în armele pe care le aveau la ei. Aceste arme includ puşti de vânătoare fără licenţă, dotate cu amortizoare pentru zgomot, muniţie şi topoare. Se ştie că braconierii vin în Africa de Sud din ţările alăturate. Deşi echipele de pădurari care patrulează măreţul parc Kruger au primit sprijin financiar de la oameni bine intenţionaţi şi filantropi pentru munca lor în conservarea rinocerilor, atacurile îndrăzneţe ale braconierilor nu au fost oprite, chiar şi în ciuda folosirii câinilor de patrulare. Cât de mult aceşti oameni pot iubi banii!

Conservarea faunei sălbatice, în special a speciilor pe cale de dispariţie este un fenomen global. Această campanie nu trebuie să continue doar pentru rinocerii care înfruntă riscul de dispariţie, ci şi pentru alte animale. Natura şi cadourile ei au ceva aparte; dacă le dispreţuim consumându-le fără reaprovizionare, nu lăsăm urmaşilor niciun fel de moştenire. Aceasta este simplicitatea conceptului dezvoltării durabile.

Autor: Tubonemi - Nigeria

Traducător: Raluca

Sursa foto: rhinodotcom.com

EN
The size is usually a thing of awe. Whether you are speaking of the elephant, the hippopotamus, crocodile or the bear, size is the first thing that you appreciate. We will not forget the rhinoceros either. Its size is as impressive as its name. Rhinoceroses take their name from the Greek words ’rhino’, meaning ’nose’, and ’ceros’, meaning ’horned’; and both its nose and horn are truly huge!

As large as these animals are, throughout history, man has always wanted something from them. Tusks from the elephant or skin from the crocodile, name it. For this, there are always poachers.

To fight the activities of poachers, reports have it that considerations have been made by the Kruger National Park in South Africa towards moving some of the rhinos away from the flagship wildlife reserve. The idea is to move some of the rhinos to other reserves in the country. Ironically, there is no assurance that those other reserves are poachers-free.

Reports have it that over 500 rhinos have been poached in the country and hundreds of that killed in Kruger park alone. This is a sad testimony from South Africa which has 70 percent of the world’s rhinos. The refreshing news is that about 160 suspected poachers have been arrested in 2014 alone.
Like the precious ivory tusk of the elephant is worth a lot in the illegal market, poachers target the horns of rhinos. Both the elephant’s tusk and the rhino’s horn are generally used as symbolic, ornamental and healing agents in several countries in Asia.
 
Imagine the horror South Africans and international tourists would face if they wake up one morning and find that their rhinos have been reduced to two or three! It has been reported that ’the gestation period for rhinos is 15 to 16 months. Weaning occurs at around 2 years of age for the offspring. The mother and calf stay together for 2–3 years until the next calf is born; female calves may stay longer, forming small groups. Sexual maturity is reached from 5–7 years old for females, and 7–8 years for males. The life expectancy in natural conditions (without poaching pressure) is from 35 – 50 years’. If it takes 5-7 years for a calf to reach sexual maturity and in turn begin to reproduce, you can imagine how long it will take to replenish the parks with rhinos, if the existing ones are allowed to be all poached away.

The desperation of poachers who have been arrested has been seen in the kinds of weapons they carry. These weapons include unlicensed hunting rifles, kitted with silencers, ammunition and axes. Poachers have been known to come into South Africa from neighbouring countries. Though ranger teams who patrol the vast Kruger Park have received financial support from well-meaning individuals and philanthropists for their work of conservation of the rhinos, the daring attack by poachers has not abated, even in spite of the sniffer patrol dogs. Talk about the love for money!

The conservation of wildlife, especially of endangered species is a global phenomenon. Not just of rhinos but of all animals that face the possibility of extinction, the campaign must continue. There is something about nature and its gifts; if we disdain them by consuming them without replenishment, we leave posterity with no heritage. That is the simplicity of the concept of sustainable development. 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: rinoceri, parc Kruger, Africa de Sud, braconieri


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.