Logo

Acord de liber schimb Transatlantic

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 12510 times
Acord de liber schimb Transatlantic Image

Acord de liber schimb Transatlantic

RO

În jur de 250 de protestatari au fost arestați joi în Bruxelles în fața clădirii unde întâlnirea liderilor politici discutau propuerea pentru convenția de afaceri, cunoscutul Acord Transatlantic de Comerț Liber. În jur de 400 de oameni s-au adunat în fața clădirii pentru a protesta față de așa numitul TTIP – un acord de comerț gratuit. 

Acordul Transatlantic de comerț liber (TTIP) este negociat acum ca și comerț gratuit și ca un acord de protecție a investițiilor în forma unui tratat internațional între Uniunea Europeană și Statele Unite. Termenii și condițiile acordului sunt în decurs de negociere. 

Scopul TTIP este, potrivit negociatorilor, reducerea barierelor de tarif și non-tarif pentru comerț. Această reducere promovează creșterea și costuri mai mici pentru afacerile din UE și din Statele Unite. Cu toate acestea însă, este foarte controversat deoarece nu se știe cât de mari ar fi efectele economice și cât de mult ar beneficia lucrătorii din această așa-zisă creștere. 

Unele studii arată că până și scenariile cele mai optimistice și positive au un mare impact asupra pieței de muncă și creșterii economice, dar sunt criticate de economiști și de politicieni care le considera irealiste. Oponenții TTIP prezic o instabilitate crescută a macroeconomiei, un impact negativ asupra creșterii economice și o scădere a salariului minim.  

În plus, criticii declară că până și standardele cele mai legale în ceea ce privește protecția mediului, protecția consumatorului, sănătatea, forța de mună și afacerile sociale ar fi clasificate ca bariere pentru comerț. Se așteaptă așadar ca TTIP să ducă la scăderea sau îndepărtarea parțială a acestor standarde, care nu este în beneficiul cetățenilor. În plus, ei critic și ideea de a înființa tribunalelor internaționale nepărtinitoare. Părtinirea sub contract ar pute decide să protejeze investiția fără posibilitatea unei decizii independente asupra acuzațiilor de daune împotriva companiilor din Statele din Contract. Acest lucru ar putea fi periculos pentru democrație. 

Mai mult chiar, procesul de negociere este criticat că nu este transparent: deși Comisia Europeană a publicat un document ce atestă starea generală a negocierilor, termenii contractuali ai negocierilor sunt secreți. Nici măcar Prim Miniștrii, guvernele și parlamentarii guvernelor nu au acces la anumite pasaje specifice. Între timp, au fost publicate mai multe acte interne pe baza informațiilor pe Internet, dar fără autorizație. 

Ca șablon și caz de testare pentru TTIP se folosește Acordul pentru Înțelegere Economică și de Comerț (CETA) adoptat în 2013 între Europa – Canada și care ar trebui să intre în vigoare în toamna lui 2014, dar publicul din Europa nu a știut despre asta, iar acest acord este la fel de controversat ca TTIP. Ambele acorduri sunt de asemenea legat strâns de discuția Acordului pentru Comerțul Împotriva Falsurilor (ACTA) care a eșuat în 2012 după ce oamenii s-au adunat și au protestat masiv în țările din UE și din Statele Unite.

În timp ce în Europa, de exemplu, mâncărurile modificate genetic trebuie să fie etichetate și au fost interzise, în Statele Unite, lucrurile stau invers. 90% din porumbul folosit, soia și zahărul de pe piață sunt modificate genetic. În America, nu trebuiesc etichetate. În schimb, sunt la fel de răspândite și în Europa, dar nu sunt marcate în Statele Unite. De exemplu, brânza franceză Roquefort făcută din lapte crud în Statele Unite este considerată dubioasă. Corporațiile ca Monsanto critic aceste restricții pe piața europeană de mult timp și încearcă să obțină o oprire a acestor restricții. Comisia Europeană a declarat că nu dorește să negocieze accesul pe piață a mâncărurilor modificate genetic sau dezinfectate cu clorură.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.stop-ttip.com

EN

Around 250 demonstrators were arrested on Thursday in Brussels in front of the building where was held convention of business and political leaders about the Transatlantic Free Trade Agreement. About 400 people gathered outside the venue of the meeting to protest against the so-called TTIP - a potential free trade agreement.

The Transatlantic Free Trade Agreement (TTIP) is currently negotiated as free trade and investment protection agreement in the form of an international treaty between the European Union and the United States. The precise terms and conditions are still in process of negotiation.

The goal of TTIP is according to the negotiators, the degradation of tariff and non-tariff barriers to trade. This degradation promotes the growth and less costs for businesses in the EU and the United States. However, it is highly controversial, how big the economic effects may be, and how much workers would benefit from the predicted growth at all.

Some studies see the most optimistic scenario and significant positive impact on economic growth and the labor market, but they are criticized by parts of the economists and politicians as unrealistic. Opponents of TTIP predict an increased macroeconomic instability, a negative impact on economic growth and employment and a declining wage share.

In addition, critics argue that even applicable legal standards in the areas of environmental protection, consumer protection, health, labor and social affairs would be classified as trade barriers. It is therefore to be expected that TTIP leads to weakening or partial removal of such standards, which is not the benefit of citizens. In addition is criticized the planned introduction of international, non-state arbitration courts. Arbitration under the contract provisions may decide to protection investment without the possibility of an independent judicial review on damages claims against companies of the future Contracting States. That may be dangerous to democracy.

Furthermore, the negotiation process is criticized as not transparent. Although the EU Commission published the general state of negotiations, the specific negotiated contract terms are secret; even MEPs, national governments and parliamentarians of the national parliaments can not view specific text passages. Meanwhile, more internal position papers have been published on the basis of information on the Internet without authorization.

As a template and a test case for TTIP applies the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), which was in 2013 adopted as Canadian-European agreement which should be ratified in the fall of 2014 but - in Europe in the public was largely ignored and is just as controversial as TTIP. Both agreements are also closely related to the discussion of the international Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), which was in 2012 failed after huge citizen protests from EU countries and the US.

While in Europe, for example, genetically modified foods must be labeled and are widely banned, in the United States is completely different; 90% of the used corn, the soybeans and sugar beets are genetically modified. In America, there are no labeling requirements. Conversely, are also widespread in Europe and not particularly marked in the US restrictions. For example, the French Roquefort cheese made from raw milk of the US health authorities is considered questionable. Corporations like Monsanto criticize these restrictions in the European market for a long time and try to achieve the shutdown of standards. The European Commission has declared not to negotiate market access for genetically modified food or disinfected with chlorine. 

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: ttip, proteste, bruxelles,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.