Logo

Lege sau Blasfemie? ...Opinia Hvroje/ Croatia

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10627 times
Lege sau Blasfemie? ...Opinia Hvroje/ Croatia Image

Lege sau Blasfemie? ...Opinia Hvroje/ Croatia

RO
Blasfemia înseamnă utilizarea numelui lui Dumnezeu într-un mod în care o anumită religie sau reprezentanții săi o vor găsi ofensatoare, nepotrivită sau inacceptabilă. Blasfemie include orice opoziție la o anumită dogmă religioasă sau crez. Cuvântul provine din limba greacă veche, care înseamnă "a răni o reputație".

În istorie și în unele țări, în prezent, blasfemia se pedepsește ca infracțiune. Deci, blasfemia este văzută în multe religii ca o încălcare gravă. După ce țările occidentale au fost influențate de epoca Luminilor le pasă mai puțin de blasfemie și este protejată, de obicei, în constituție, libertatea religiei, libertatea de exprimare și libertatea cetățenilor săi, atâta timp cât acestea nu încalcă drepturile terților masiv. Prin urmare, acuzația de blasfemie este rareori aplicabilă în țările occidentale; ocazional există totuși condamnări pentru blasfemie. Legea a fost mult liberalizată în termeni contemporani la tratamentul unui act de blasfemie. Acest lucru a fost legat de dezvoltarea filosofiei din sec. al XIX-lea și al XX-lea și de lupta pentru libertatea de exprimare.De exemplu, în Germania, blasfemia se pedepseşte dacă perturbă liniștea publică, și este similar în Elveția. În Irlanda, publicarea de materiale blasfemice ar trebui să fie pedepsită prin lege și este similară în Austria.

Este foarte interesant faptul că Isus a fost condamnat la moarte din cauza blasfemiei. El a fost condamnat, ca un hulitor, după ce a afirmat întrebarea Mesiei din Caiafa și după anunțul că El este Fiul lui Dumnezeu. "Atunci marele preot și-a rupt hainele, și a zis:" El a rostit o blasfemie. De ce avem nevoie de martori? Ați auzit acum blasfemie lui? Care este judecata voatră?" Ei au răspuns: "El merită moartea "(Matei 26: 63-66)

În Noul Testament, Isus din Nazaret reiterează interdicția de a abuza de numele lui Dumnezeu, prin interzicerea nu numai a sperjurului, dar a fiecărui jurământ: "Dar eu vă spun, nu luați un jurământ deloc, nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor Lui, nici în Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. Și nu jura de capul tău pe nimeni, pentru că nu poți face un singur păr alb sau negru. Ceea ce poţi să spui este pur și simplu "Da" sau "Nu"; ceva mai mult decât aceasta vine din partea diavolului."(Matei 5: 34-37)

Noțiunea de blasfemie are sens din punctul de vedere al religiilor. Religiile interzic blasfemia sau orice lipsă de respect a cuvintelor lui Dumnezeu și a credințelor unei anumite religii. Religiile consideră blasfemia ca injurie sau defăimare a religiei, în timp ce punctul de vedere non-religios o vede ca o critică referitoare la libertatea de exprimare.

În multe țări cu o religie de stat, blasfemia este o infracțiune. În unele dintre aceste state, blasfemia poate fi pedepsită cu moartea, de exemplu, în Arabia Saudită, Pakistan, Afganistan și Iran. Ceea ce este considerat drept "blasfemie", depinde de criteriile valabile din punctul de vedere al identificării acestora, precum și importanța tradițiilor religioase și valorilor într-o societate.

Grupurile religioase, în special fundamentaliste, văd de multe ori lucruri ca fiind blasfemii, care pot fi protejate în țările occidentale de libertatea de religie şi libertatea de exprimare, de exemplu: credinţa în alți dumnezei, neîncredere generală (ateismul), bătaia de joc a convingerilor, satira sau comedia cinică.


Autor: Hvroje - Croaţia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: ethiorthodoxyouth.wordpress.com

EN
Blasphemy means the use of the names of God in a way that a certain religion or its representatives find offensive, inappropriate or unacceptable. Blasphemy includes any opposition to a particular religious dogma or creed. The word comes from Old Greek language which means "to hurt reputation".

In history and in some countries at present, blasphemy is punishable as a criminal offense. So blasphemy is true in many religions as a serious infringement. After the Western countries were influenced by the Age of Enlightenment care less about blasphemy and protected explicitly, usually in a constitution, freedom of religion, freedom of speech and freedom of its citizens, as long as they do not infringe any third party rights massively. Therefore, the accusation of blasphemy is rarely applicable in Western countries; occasionally there are nevertheless convictions for blasphemy.  The law has been greatly liberalized in contemporary terms to the treatment of an act of blasphemy. This was related to the development of the nineteenth and twentieth-century philosophy and the struggle for freedom of speech.

For example in Germany, the blasphemy is punishable if it is likely to disturb the public peace, and is similar in Switzerland. In Ireland, the publication of blasphemous material should be punishable by law and is similar in Austria.

It is very interesting that Jesus was convinced to death because of blasphemy. He was condemned, as a blasphemer, after he affirms the Messiah question of Caiaphas and the announcement that he is the Son of God. “Then the high priest tore his robes, and said, ‘He has uttered blasphemy. Why do we still need witnesses? You have now heard his blasphemy. What is your judgment?" They answered, "He deserves death."’” (Matthew 26:63-66)

In the New Testament, Jesus of Nazareth reiterates the prohibition to abuse the name of God, by prohibiting not only perjury, but every oath: “But I say to you, Do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply ‘Yes’ or ‘No’; anything more than this comes from evil.” (Matthew 5:34-37)

The notion of blasphemy makes sense from the perspective of religions. The religions prohibit blasphemy or some disrespect of God words and beliefs of a particular religion. The religions consider blasphemy as insults or defamation of religion, while the non-religious view sees it as criticism related to freedom of expression.In many countries with a state religion, blasphemy is an offense. In some of these states, blasphemy can be punished with the death penalty, for example, in Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan and Iran. What is considered as "blasphemy" depends on the legally valid criteria for their identification and the importance of religious traditions and values in a society.

Religious, especially fundamentalist groups often see things as blasphemy, which may be protected in Western countries by the freedom of religion, freedom of expression and freedom of speech, for example: belief in some other gods, general disbelief (atheism), a mockery of beliefs, satires or cynical comedy.


Author: Hvroje - Croatia

Share it!
Tags: blasfemie, pedeapsa, injurie, ateism, religie


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.